Gospodarka australijska doświadczyła 26 lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. był jedynym krajem OECD, który nie wszedł w recesję podczas kryzysu finansowego lat 2007-2008, utrzymując jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w krajach rozwiniętych. W 2022 roku Australia jest 13. co do wielkości gospodarką świata. Pod wpływem globalnego efektu pandemii COVID wzrost PKB wyniósł -2,4% w 2020 r., w porównaniu z 1,9% rok wcześniej, ale odbił się w 2021 r. do 3,5%. Gospodarka nadal jest napędzana przez wydatki biznesowe i rządowe, podczas gdy gospodarstwa domowe i sektor konsumencki borykają się z niskim wzrostem płac (ogólnie wydatki konsumpcyjne stanowią prawie 60% gospodarki). Kraj czerpie również korzyści z dużego eksportu produktów rolnych i prężnego sektora finansowego. Zgodnie z prognozą MFW z października 2021 r. oczekuje się, że wzrost PKB wzrośnie do 4,1% w 2022 r., a następnie osiągnie 2,6% w 2023 r., z zastrzeżeniem popandemicznego ożywienia gospodarczego na świecie. Istnieje ryzyko, że ożywienie nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów jest utrudnione przez wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw i ponowne osłabienie rynku pracy, ponieważ wsparcie polityczne zostało zmniejszone w 2021 r. Ożywienie gospodarcze było nierównomierne ze względu na różnice we wpływie dobrowolnego i narzuconego odosobnienia w różnych regionach, branżach i firmach. Utrzymujące się międzynarodowe ograniczenia na granicach utrudniły ożywienie eksportu edukacji i turystyki (OECD, 2022).

W 2021 r. stopa inflacji w Australii wyniosła 2,5%, przy czym oczekuje się, że ustabilizuje się powyżej poziomu sprzed pandemii 1,6% w 2019 r., 2,1% w 2022 r. i 2,2% w 2023 r., zgodnie z najnowszymi prognozami World Economic Outlook z MFW. W związku z kryzysem COVID-19 obecne saldo budżetu państwa wykazywało duży deficyt w 2020 r. (-7,9% PKB) i 2021 r. (8,1%), który ma powrócić do -5,8% w 2022 r. i -3,8% w 2023 r. MFW oszacował dług publiczny w 2021 r. na 62,1% PKB, spodziewając się, że wyniesie on 66,4% i 67,2% odpowiednio w 2022 i 2023 roku. Konsumpcja prywatna powinna nadal spadać, ponieważ gospodarstwa domowe stają się bardziej ostrożne. Pewne wsparcie pochodzi z polityki fiskalnej w postaci wydatków na infrastrukturę, ulg podatkowych i transferów socjalnych, a także z wciąż akomodacyjnej polityki pieniężnej. Inwestycje również mają zyskać na popularności, korzystając z wciąż wysokich zysków przedsiębiorstw, korzystnych podatków i większego popytu na infrastrukturę i usługi. Istnieje ryzyko, że ożywienie nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów będzie utrudnione przez wzrost liczby niewypłacalności przedsiębiorstw i ponowne osłabienie rynku pracy, ponieważ wsparcie polityczne zostanie zmniejszone w 2021 r. Oczekuje się, że eksport usług, w szczególności (turystyki i edukacji) odzyska dynamikę w – COVID świat, wspomagany przez odnowione zapotrzebowanie ze strony sąsiadów Azji i Pacyfiku. Rząd dąży do zwiększenia atrakcyjności krajowej w stosunku do swojej azjatyckiej konkurencji w handlu międzynarodowym. Jednocześnie, w celu ożywienia gospodarki, Australia zwiększa integrację gospodarczą z regionem Azji i Pacyfiku oraz Europą, z którą podpisała umowy handlowe przy zachowaniu preferencyjnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Rok 2021 był rokiem coraz bardziej napiętych relacji z Chinami, największym partnerem handlowym Australii.

W 2022 r. najpilniejszym wyzwaniem dla kraju pozostaje wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę, społeczeństwo i zdrowie publiczne. Stopa bezrobocia była dość niska aż do pandemii (5,2%), ale wzrosła do 6,5% w 2020 r., zanim wróciła do 5,2%. Według Australijskiego Biura Statystycznego (ABS), około 636 700 Australijczyków było bezrobotnych w listopadzie 2021 r., co jest liczbą malejącą. ABS poinformował również, że niepełne zatrudnienie – definiowane jako ludzie, którzy chcą więcej pracować – również spadło do 7,5%. MFW spodziewa się, że stopa bezrobocia spadnie do 4,8% w 2022 r. i 4,7% w 2023 r. Ponadto Australia musi zmierzyć się ze starzeniem się populacji i skutkami zmiany klimatu, takimi jak utrata 20% koralowców Wielkiej Rafy Koralowej z powodu katastrofalnego wybielania sytuacji, katastrofalne pożary buszu – podczas sezonu pożarowego 2019-2020 w całym kraju spłonęło ponad 17 milionów hektarów – oraz rosnąca częstotliwość i czas trwania susz, które powodują bezprecedensowy poziom niedoboru wody w australijskim rolnictwie. Kraj jest również jednym z największych na świecie zanieczyszczających CO2 na mieszkańca.